Leistungserklärungen gemäß der BauPV (EU) Nr. 305/2011 
             
Grenzwert-BMZ – CFP Serie
             
ISO 2000
 
       
CFP702-4/DE, CFP704-4/DE, CFP708-4/DE          
             
Löschsteuerzentrale – EP203
             
ISO 2000
 
       
EP203/DE            
             
EN54-4 Energieversorgungen
             
ISO 2000   ISO 2000   ISO 2000   ISO 2000
BF360-12 12V 2A EN54-4/A2   BF360-24 24V 1.5A EN54-4   BF362-1 24V 1.5A EN54-4   BF362-3_DOP0000046R1
             
ISO 2000      
BF362-1 24V 5A EN54-4            
             
Grenzwertmelder – ActiV Serie
             
CPD Hearing Assist Solutions  
       
C4403AIR, C4403A2, C4403B, C4416, C4414, C4408, C4408D            
             
Sonstige Zertifikate
             
CFP 176a1    CFP 176a1        
Konformitätserklärung Energieversorgungen    Coming